• Storm proof tot 100 km/u door uniek aerodynamisch design
 • 100% Dutch Design: 8 internationale design awards
 • Eyesavers: unieke oogbeschermers voor jouw ogen en die van je medereizigers
 • Gepatenteerde asymmetrische vorm geeft je een perfect zicht

algemene voorwaarden senz°

Algemene voorwaarden van senz° umbrellas B.V. hierna senz°. De huidige algemene voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door jouw als klant van de nieuwe voorwaarden.

1. juistheid van de gegevens

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die je vindt in de 'shop', zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder je hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Senz° tracht naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken.

Senz° zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

2. prijzen

Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal je zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Je kan in voormeld geval kosteloos uw bestelling annuleren.

3. online bestellen

Het orderproces omvat de volgende stappen:

 • Kies je product en voeg het toe aan de winkelmand;
 • Geef het facturatieadres en het eventueel afwijkende leveringsadres in;
 • Geef de betalingsinformatie in;
 • Er word je gevraagd de algemene voorwaarden te aanvaarden;
 • Je kan voor je je bestelling afrondt een samenvatting van jouw bestelling bekijken.
Na het plaatsen van een bestelling zal je van senz° een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien je met een kredietkaart betaalt, zal je tevens een email ontvangen met de status van jouw betaling. Zodra de goederen worden opgestuurd zal je een bericht ontvangen met de factuur. Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte voorraadbreuk zullen wij je informeren en behouden wij ons het recht voor om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

4. betaling

De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de site vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin je besteld hebt. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.

5. verkoopovereenkomst

Een 'verkoop' is het online aankopen van een artikel dat thuis of bij een afhaalpunt wordt geleverd. Op het moment dat je jouw bestelling afrondt, komt de koop tot stand en geldt er een betalingsverplichting. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Er wordt niet overgegaan tot uitlevering:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • bij overmacht.

6. leveringsbeperking

Er zijn een aantal leveringsbeperkingen, neem deze in acht:

 • Postbusadressen worden niet aanvaard.
 • Zaterdag levering is niet mogelijk. Er wordt enkel geleverd van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen.

7. leveringen

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de site de levering toestaat. De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de gebruiker verhaald zullen worden.

Alle goederen worden verstuurd vanuit senz°. Als jouw order niet tijdig wordt geleverd kan je ons steeds contacteren op care@senz.com met vermelding van je ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen jouw bestelling binnen de 14 dagen na de orderbevestigingsmail uit te sturen dan kan je deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling binnen 14 dagen gegarandeerd.

De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele vervoerder. Voor het in ontvangst nemen van de goederen wordt een handtekening vereist. Je aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de aanvrager, indien deze zich op het door jou aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2de aanbieding.

8. gebrekkig product of verkeerde levering

Bij ontvangst moet je de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien je van mening bent dat de levering niet conform de aanvraag is, teken je de afleverbon niet af en/of vermeld je duidelijk het probleem op de bon van de vervoerder. Gelieve ons binnen de 24 uur, met vermelding van jouw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend emailadres : care@senz.com. Indien het gebrek een productiefout is van senz°, of indien senz° je de verkeerde goederen heeft geleverd, staat senz° in voor de verzendingskosten van het terugsturen van de goederen.

9. verkoop op afstand

Als consument heb je het recht aan senz° mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
Goederen die specifiek voor jou ontworpen zijn worden niet teruggenomen en je kan je daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding.

Ingeval je je op deze mogelijkheid beroept, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar senz°.

Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door senz° op voorwaarde dat je de artikelen niet in gebruik hebt genomen.

Voor een retour dien je de volgende procedure te volgen:
 • Stap 1: Contacteer care@senz.com en vermeld jouw ordernummer. Wij zullen je per e-mail onze retourinstructies toesturen. De retourkosten, die wij zullen vermelden in deze email, komen jou ten laste.
 • Stap 2: Verpak de goederen voor je ze terugstuurt (stuur enkel niet gebruikte goederen terug, in originele verpakking en volledig met originele etiketten, accessoires, gebruiksaanwijzing, en garantie). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.
 • Stap 3: Druk het retourformulier af en voeg deze bij de doos/dozen. Het ontvangen formulier zal alle informatie bevatten om de retouren goed te laten verlopen (jouw gegevens, ons leveringsadres, de vervoerdersnaam).
 • Stap 4: Mocht je vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet je de goederen binnen de 7 dagen terugsturen naar ons.
 • Stap 5: Als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal je binnen de 14 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij je dit laten weten.

Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retouren, dien je je te wenden tot de winkel waar U de goederen heeft aangekocht.

10. beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de site: senz° is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze site (inclusief maar niet beperkt tot 'verlies van winst').

a. Wettelijke garantie:
Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt senz° zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Senz° behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

b. Uitsluitingen:
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de verkoper aangewezen derde.

Gebruik van de goederen: senz° is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

Levering en andere uitsluitingen: senz° kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van senz°, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van senz° zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

11. gebruik van materiaal van/via de site

Het is verboden om de diensten, de pagina's van de site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door senz° worden aangewend.

12. beëindiging

Annulatie door senz° van de verkoopovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

13. wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Breda, onverminderd het recht van jou als de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).

Zou één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

14. slot

Deze algemene voorwaarden vervangt iedere vroegere overeenkomst met jou als gebruiker.

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens:

senz°
Kroonstraat 9
4879 AV ETTEN-LEUR
Nederland

tel. +31 76 5041360
info@senz.com

BTWnr. NL 006883795B01
KVKnr. 18026547

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 22 juli 2022.
Betaal eenvoudig en veilig met